Speerpunten 2015-2019

Bestuurlijke vernieuwing
1.  Tegen samenvoeging van Provincie Noord-Holland, Utrecht en Flevoland.
2.  Vóór Inspraakrecht in de provinciale Statenvergadering en commissies.
3.  Vóór een raadgevend referendum bij zwaarwichtige zaken 
     (Schaliegas/Superprovincie)
4.  Vóór instellen van een Ouderen Adviesraad (ouderenorganisaties)
5.  Geen lastenverzwaring voor onze Flevolanders
6.  Burgers en bedrijven betrekken bij begin van de planvorming
7.  Nationaal Bestuursakkoord ‘Water’ up to date maken.

Ouderen – Gehandicapten – Mobiliteit – Veiligheid - Zorg
1.  Veiligheid wordt ook in buitengebied gewaarborgd.
2.  Bevorderen van ‘zorgwonen’ in het buitengebied.
3.  Rolstoelvriendelijke toegangen overheidsgebouwen.
4.  Meer aandacht snelle aanrijtijden ambulance en brandweer
5.  Alle dorpen en steden zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer.
6.  Alle bushaltes zijn veilig, bereikbaar en waar nodig goed verlicht.
7.  Realisering van een buslijn Lelystad - Enkhuizen 
     (Markerwaarddijk wordt aansluitdijk).
8.  Gratis of aangepast tarief openbaar vervoer voor minima-65plussers.
9.  Voorstander van een IJmeer verbinding bij Almere
10 Voor het instellen van een zorgfonds als vangnet voor de drie decentralisaties 
     naar de gemeenten (WMO en Jeugdzorg)

Economie – Financiën - Werk - Duurzaamheid
1.  Tegen schaliegasboringen in Flevoland
2.  Vóór ontwikkeling van bedrijfsterreinen in de hoek bij A6/A27 en Larserpoort
3.  Meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
4.  Her- en bijscholing stimuleren voor ouderen, jongeren en werkzoekenden.
5.  50PLUS wil extra investeren in openbaar vervoer,
6.  Voor Zonne-energie en bevordering van het verbouwen/consumeren 
     van reguliere en biologische producten van eigen bodem,
7.  Geen windmolens met een hogere tiphoogte dan 149 meter 
8.  Niet toestaan van milieuvervuilende industrie
9.  Voor het instellen van een Sociaal Economische Raad (SER)
10 Speciale aandacht voor behoud werkgelegenheid met name voor de zorgsector

Behoud van Flevolandse kernkwaliteiten
1.  Vóór behoud kernkwaliteiten natuur, schone bodem/lucht en water
2.  Vóór verbinding Oostvaardersplassen / Hollandse Hout voor Edelherten
3.  Vóór een goed Provinciaal dierenwelzijnsbeleid